Công khai TT36 năm học 2019 – 2020

Công khai TT36 năm học 2019 – 2020

Công khai TT36

Công khai TT36 năm học 2019 – 2020 Công khai TT36 năm học 2018 – 2019

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

1 Nguyễn Thị Minh Phương - Chuyên viên Email: minhphuong@bdu.edu.vn 2 Trần Minh Đàn - Chuyên viên Email: tmdan@bdu.edu.vn

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng       Trung tâm Đảm bảo chất lượng là đơn vị chuyên trách, có nhiệm vụ tham mưu, phối hợp triển...

Thông tin mới